Wax'n Board

+32 468 47 43 33

Over deze voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een overeenkomst tussen jou, als klant, en ons, de ondernemer.

In de volksmond worden algemene voorwaarden ook als “de kleine lettertjes” aangeduid. Ze bieden duidelijkheid en zekerheid over hoe wij werken.

Telkenmale je producten of diensten bij ons afneemt vragen wij jou om deze goed na te lezen. Bij aankoop van onze producten of diensten bevestig je (automatisch) jouw akkoord met de geldende voorwaarden.

Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld, en van toepassing, voor Wax’n Board, Wax&Board, Wax en Board en alle andere afgeleiden van deze onderneming.

Wax’n Board is een merknaam van Willems Olivier. Willems Olivier is de handelsnaam van een Vlaams bedrijf, ingeschreven en gekend onder de nummer: BE073.7730.530. Wax’n Board geniet vandaag vrijstelling van BTW, op de aangeboden producten en diensten. Dit kan elk ogenblik wijzigen met een prijsstijging (BTW) tot gevolg.

Willems Olivier, of, Wax’n Board (beiden hierna genoemd als Wax’n Board) heeft als adres:

 • (fysiek) Sarosstraat 14 D, 9290 Berlare – België
 • (online) waxnboard.com, waxnboard.be, waxenboard.be, oa.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. Deze kunnen opgesplitst worden over meerdere voorwaarden zoals bv het cookiebeleid, de privacy policy, verzend-, of betaalvoorwaarden, garantie en/of het herroepingsrecht etc. Deze afzonderlijke teksten vormen steeds één geheel met deze algemene voorwaarden.

Algemene bepalingen

Door akkoord te gaan met onze voorwaarden en condities bevestig je dat je meerderjarig bent volgens de geldende regels in jouw verblijfsregio, of dat je goedkeuring hebt ontvangen van een volwassene die voor jou persoonlijk instaat, dat je als volwassene kan handelen zonder enige beperking die voortvloeit uit fysieke of psychisch beperking waardoor u begeleiding nodig hebt inzake financiële opvolging.

We behouden ons het recht om eender wie te weigeren, ongeacht de reden waarom wij iemand weigeren, en hoeven daarvoor geen verklaring te geven.

Door gebruik te maken van onze website, en/of iets aan te kopen bij ons bedrijf, engageer je jou in onze “diensten” en ga je akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Ongeacht welke web browser u gebruikt, ongeacht of dat u een eindgebruiker, fabrikant, handelaar of her-verkoper bent – maar ook ongeacht dat u extra inhoud of meerwaarde zou creëren door bv een review of een reactie op deze site achter te laten.

Wij staan niet toe dat onze producten en diensten gebruikt worden voor illegale toepassingen, voor agressie, discriminatie, of het overtreden van lokale wetgevingen met inbegrip van copyrights. Daarnaast staan wij niet toe dat u gebruik maakt van software zoals bv virussen, hack tools, crawling-software of andere waarmee u onze dienstverlening zou beïnvloeden.

Je gaat er uitdrukkelijk met akkoord om geen inhoud te reproduceren, te kopiëren, na te bootsen, te verkopen of her-verkopen zonder onze toestemming. Je zal geen misbruik maken van onze diensten, of een onderdeel van onze diensten. Je zal geen misbruik maken van onze website, of mechanismes op onze website waarmee we diensten leveren. Enkel middels schriftelijke toestemming van ons kan daar een uitzondering op toegestaan worden.

Wanneer wij opmerken dat deze voorwaarden worden misbruikt dan sluiten wij u onmiddellijk uit van onze dienstverleningen.

Deze opgegeven richtlijnen zijn niet limiterend en doen geen afbreuk aan de voorwaarden in zijn geheel.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer steeds zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Als wij geen enkel recht of bepaling van deze voorwaarden uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van een dergelijk recht of deze bepaling.

Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de dienstverlening zijn gemeld, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de dienstverlening en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de algemene voorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze voorwaarden kunnen niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend en de ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
  De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de, in artikel “Het aanbod” van deze voorwaarden, opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Garantie en herroepingsrecht

Omdat garantie, maar ook het herroepingsrecht, specifiek is hebben we hiervoor een afzonderlijke rubriek. Deze geven de algemene bepalingen maar kunnen ook afwijken voor specifieke producten of diensten. U kan hiervan meer lezen op de garantie of herroepings-pagina

De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 • of, de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Tenzij anders vermeld.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

De geafficheerde prijzen van onze diensten en producten kunnen aangepast worden zonder een voorafgaande aankondiging.

We behouden ons het recht om op eender welk moment diensten en producten aan te passen of te beëindigen, ook al gaat het om een gedeeltelijke dienstverlening, en dit zonder voorafgaande aankondiging.

We zijn niet verantwoordelijk voor aanpassingen, prijswijzigingen, het pauzeren van -of het stopzetten van- producten en diensten.

We behouden ons het recht om eventuele prijscorrecties door te voeren, ongeacht deze voortvloeien uit een menselijke of systeem technische fout. We verwachten ook dat u als gebruiker geen misbruik zal maken van eventuele systeemfouten, en mochten deze optreden dat u deze zal melden om ons in de gelegenheid te brengen deze fout recht te zetten.

Producten en/of diensten

Bepaalde producten of diensten zijn exclusief beschikbaar via de website. Onze producten of diensten kunnen een gelimiteerde hoeveelheid hebben en zijn gebonden aan ons herroepingsrecht en garantie beleid.

Wij nemen zoveel mogelijk actie om een duidelijke beschrijving te bezorgen, om zo accuraat mogelijk kleuren en afmetingen mee te delen van de producten die we verkopen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren of dimensies op uw computer, tablet of mobiele telefoon accuraat zijn, aangezien dat dit afhankelijk is van de kwaliteit en instellingen van uw apparatuur. Wij accepteren dan ook geen klachten die zich voordoen op basis van kleurafwijkingen of interpretatie fouten.

We behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om bepaalde producten, diensten of verkopen te beperken. Ongeacht de persoon, geografische locatie, of wetgeving die daarop van toepassing is. We kunnen een uitzondering maken na persoonlijk overleg, maar dat is geen recht of verplichting. Ook hebben wij het recht om onze stock te beperken tot de hoeveelheid die wij als nodig aanschouwen, zonder inmenging van derden.

Product omschrijvingen, prijzen en details kunnen op elke moment aangepast worden, zonder een voorafgaande melding. We behouden ons het recht om bepaalde producten uit de handel te nemen op eender welk ogenblik. Dit zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. Ook is het mogelijk dat promoties of tarieven afwijken in verschillende verkoopkanalen, of omdat wij A/B testen uitvoeren wat ons toestaat om verkoop te optimaliseren.

Wij maken geen beloftes over de hoeveelheid stock, producten, diensten en informatie, of eender welk materiaal wat aangekocht of verkregen is door u, ongeacht dit voldoet aan uw verwachtingen of dat het betreft over eventuele te corrigeren fouten in onze dienstverleningen.

Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover eerder in de algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen. We verwijzen hiervoor ook naar de voorwaarden opgenomen in de rubriek mbt herroepingsrecht en garantie.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

Het risico van beschadiging en/of vergissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Accuraatheid van uw facturatie of persoonlijk account

We behouden ons het recht om bestellingen te weigeren, zonder dat wij hiervoor een reden moeten opgeven.

Indien wij noodzaak zien dan kan het gebeuren dat wij bepaalde limieten moeten opleggen, maar ook hoeveelheden moeten annuleren die een bedrijf, persoon, of een gezin, kan aankopen per bestelling.

Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn voor opdrachten onder het zelfde klantenaccount, de zelfde credit of debit kaart, en/of bestellingen die het zelfde factuur en/of verzendadres omvatten.

Wanneer wij het nodig zien om een wijziging door te voeren aan uw aankoop, dan proberen wij u hiervan te informeren via het opgegeven mailadres of telefoonnummer dat u hebt opgegeven ten tijde van de bestelling. Wij behouden ons het recht om bestellingen te weigeren voor opdrachten geplaatst door verkopers, fabrikanten en verdelers.

Als klant gaat u er mee akkoord om volledige en accurate informatie door te geven bij uw bestelling die u plaatst in onze winkel. U gaat er als klant mee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent om onmiddellijke correcties door te voeren aan uw account en andere informatie, waaronder uw mailadres en debit/credit kaart, zodat u uw transactie kan bevestigen en wij u kunnen contacteren indien nodig. Daarnaast gaat u er als klant met akkoord dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om juiste informatie te verlenen, zodoende dat fouten bij levering uitgesloten zijn. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die door de klant zijn veroorzaakt.

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (nutsdiensten daaronder begrepen) of diensten, ten allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • ten allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (nutsdiensten daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument ten allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst ten allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Je gaat akkoord dat wij uw data en inhoud gebruiken, met uitzondering van credit/debit kaart informatie, en dat we deze kunnen transporteren over zowel geëncrypteerde als niet geëncrypteerde verbindingen, en dat we deze kunnen manipuleren in functie van de technische noden opgelegd door netwerkverbindingen, software of, hardware toestellen. Wij zullen echter nooit uw credit/debit kaart informatie onbeveiligd verzenden. Om een betere beveiliging te hanteren zullen wij steeds dataverkeer proberen afdwingen via het HTPS protocol, en we adviseren u om hierop te letten dat u steeds gebruik maakt van onze host – wij zullen nooit om persoonlijke data vragen via een derde partij waarvan u niet duidelijk kan merken dat deze van ons afkomstig is.

Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een onafhankelijke en erkende geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil, aan deze geschillencommissie, zijn mogelijks kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Anderzijds schort een klacht de verplichtingen van de klant niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze; of de geleverde producten kosteloos vervangen, of repareren.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Vrijwaring

U stemt ermee in om de ondernemer en onze hoofd&- dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadevrij te houden, vrij van elke claim of vraag , inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde.

Accuraatheid, volledigheid en historische informatie op de website of app

We zijn niet verantwoordelijk indien de informatie op deze website niet accuraat, onvolledig, of zelfs niet relevant is. Deze inhoud word enkel en alleen geleverd voor algemeen gebruik, en kan niet gebruikt worden als enige basis voor het maken van beslissingen zonder eerst andere en meer accurate bronnen te raadplegen. Het gebruik van de inhoud op deze website is uitsluitend op eigen risico.

Mogelijks bevat deze website bepaalde historische, gedateerde en achterhaalde informatie. Wij garanderen niet dat de inhoud op tijd up-to-date is gebracht en melden u dan ook dat u dit uitsluitend als referentie materiaal kan hanteren. We behouden het recht om op eender welk ogenblik de inhoud aan te passen, en zelfs te verwijderen, zonder inspraak van derden.

Wij hebben geen verplichtingen om data te optimaliseren of te vernieuwen, ook al blijkt dat dit achterhaald zou zijn. Als gebruiker ga je er dan ook mee akkoord dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om eventuele vernieuwingen op te volgen.

In het geval dat u foute of irrelevante informatie opmerkt, dan verzoeken wij u ons dit te melden. Wij zullen daarop nodige actie uitzetten binnen een acceptabele termijn.

Optionele tools en software

We kunnen u toegang verlenen naar software van een derde partij, waar wij geen controle op uitvoeren en dus ook niet het gebruik kunnen monitoren.

U gaat ermee akkoord dat wij zulke tools leveren, of toegang voorzien tot, dit met een “as is” of “as available” zonder garantie, zonder mogelijkheid om tegen te protesteren, en zonder voorwaarden of mogelijkheden om hiervoor een klacht te formuleren bij ons bedrijf. We onthouden ons ook van enige verantwoordelijkheid wat dit met zich mee brengt en verzoeken u klachten of opmerkingen te formuleren bij de eigenaars van deze “third party” software.

Het gebruik van deze optionele software is steeds op eigen risico, en wij adviseren u om grondig de voorwaarden na te zien van deze derde partij, voordat u deze zou accepteren.

In de toekomst kunnen wij steeds nieuwe diensten en functies aanbieden op onze website, door bv gebruik te maken van nieuwe software. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden hierop van toepassing zijn, of een wijziging met zich meebrengen.

Links naar derde partijen

Bepaalde inhoud, producten en dienstverleningen, die beschikbaar zijn via ons, bevatten inhoud van een derde partij.

Het is mogelijk dat links van deze derde partijen verwijzen naar een website die niet verbonden is met ons en onze voorwaarden. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden om dit te beoordelen of te evalueren, of om de accuraatheid te controleren. Wij leveren geen garantie en zullen niet verantwoordelijk geacht worden voor actie die voortvloeit uit deze derde partij, hun website, hun software, hun producten, hun diensten of de diensten van hun partners.

Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt bij de aankoop van goederen of diensten die gemaakt worden bij of door deze derde partij. Indien u beslist om via een derde partij goederen aan te kopen dan adviseren wij u om grondig hun bepaling na te lezen, en om goed hun handelingen te begrijpen voor dat u zich engageert in enige transactie. Klachten en vragen in verband met deze partij moet u rechtstreeks opnemen met deze partij.

Gebruikersfeedback en andere inzendingen

Wanneer je vrijwillig een inzending doet, bv bij een wedstrijd, of zonder onze vraag jouw creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, doelstellingen of andere feedback deelt – ongeacht of dit via de website is, of via reguliere post, email, website comment, of andere methode- dan gaat u ermee akkoord dat wij op eender welk ogenblik, zonder beperkingen, bewerkingen, vertalingen of vermeldingen mogen doen, en dit via eender welk medium. Wij kunnen niet verplicht worden om feedback geheim te houden, in vertrouwen te houden, compensatie te betalen, of verplicht worden om te reageren op enige feedback.

We kunnen, maar verbinden ons er niet toe, om inhoud te monitoren en te bewerken, zodat de wetgeving kan nagevolgd worden, zodat er geen agressieve, discriminerende, pornografische, racistische, persoonlijke vernederingen of andere grensoverschrijdend inhoud gedeeld zal worden die indruist tegen onze algemene voorwaarden.

U gaat er mee akkoord dat uw reacties geen rechten mogen overtreden, met inbegrip van copyright, merk rechten, privacy, persoonlijke of proprietere rechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw reacties geen onrechtmatige inhoud mag bevatten zoals obsceen materiaal, malware, illegale inhoud, en andere software die onze dienstverlening en website kunnen verstoren. Wij tolereren geen valse mailadressen, valse identiteiten, of het onrechtmatig voordoen van een derde partij waarvan u geen toestemming hebt om in hun naam te communiceren.

U bent 100% verantwoordelijk voor uw reactie en de accuraatheid in uw reacties, we nemen geen verantwoordelijkheid in naam van onze gebruikers, ook niet indien dit via een derde partij verloopt.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Wanneer we nieuwe functies, tools, rubrieken, of producten en diensten toevoegen dan zullen deze ook gelden onder de algemene voorwaarden. U kan ten alle tijden de recentste voorwaarden lezen op deze pagina. Uiteraard behouden we ons het recht om deze informatie ten allen tijde te updaten (vernieuwen), te veranderen en zelfs te vervangen wanneer wij dit nodig achten en dat doen we om een u betere service te garanderen. Het valt onder uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze voorwaarden te controleren op eventuele aanpassingen. Wanneer u blijft gebruik maken van onze website en diensten -na het aanpassen van de voorwaarden- dan geeft u daarmee automatisch uw akkoord om deze nieuwe voorwaarden te accepteren.

Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze Algemene voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze producten en/of diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze websites, producten en/of diensten.

Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of we vermoeden dat u niet hebt voldaan, aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de beëindigingsdatum; en / of overeenkomstig kunnen wij u toegang tot onze websites, producten en/of diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

Vergeet je aankoop niet af te ronden!

Geef jouw mailadres op zodat we jouw winkelmand kunnen bewaren voor later.