Privacybeleid

Inhoudstafel

Over dit privacybeleid

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Omdat rechten en plichten belangrijk zijn, maar ook omdat de wetgeving hiervoor dusdanig complex en specifiek is, verwijzen we ook naar onze privacy policy en/of de algemene voorwaarden. Dit om een goed begrip te hebben van wat deze rechten en plichten inhouden.

Wie wordt beschermd door dit beleid?

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. 

Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten in relatie tot onze producten en/of dienstverleningen.

Dit privacy beleid is verder ook van toepassing op persoonsgegevens die we verwerken wanneer je een bezoek brengt aan onze workshop, websites, meedoet aan een marktonderzoek, survey, wedstrijd, actie of evenement, of op andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten.

Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacy beleid.

Verwerking van gegevens en verantwoordelijkheden.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat lees je verder in dit privacy beleid. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Voor alle duidelijkheid, een verwerking van persoonsgegevens van klanten is enkel aan de orde indien de klant een natuurlijke persoon is, of – indien de klant een rechtspersoon is – dan geldt het privacybeleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun relatie met de klant verwerken (zoals gemandateerden, contactpersonen en/of eindgebruikers).

Verwerkingsverantwoordelijke

Het bedrijf achter deze website is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststellen. Dit neemt niet weg dat jij zelf ook een aantal verplichtingen hebt in verband met de verwerking van persoonsgegevens die je bv toelaat gebruik te maken van onze producten en diensten.

Jouw verantwoordelijkheden

Indien je als klant gebruik maakt van onze producten en diensten die onder toepassing van dit privacy beleid vallen, dan heb je daarbij de volgende verantwoordelijkheden:

 • Je gaat bij gebruik van onze producten, diensten en websites, akkoord met het privacybeleid, de algemene voorwaarden alsook het cookiebeleid.
 • je mag onze producten en diensten niet aanwenden om persoonsgegevens te verzamelen die strijdig zijn met de geldende privacywetgeving, noch om op onwettige wijze jezelf toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens van andere gebruikers;
 • Je mag niets doen, veroorzaken of toestaan wat op enigerlei wijze kan resulteren in enige overtreding van de privacywetgeving.

Jouw verantwoordelijkheden ten aanzien van diensten van derden

Via onze producten en diensten kan je ook gebruik maken van services van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, Facebook, Twitter, nieuwsgroepen en/of apps. Over de informatie die je daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt, hebben wij geen controle, en we zijn hier ook niet voor verantwoordelijk. Het is aan jou om hier verstandig mee om te gaan en het privacy beleid van deze derden goed na te lezen.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

De gegevens die je met ons deelt

We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch (bijvoorbeeld wanneer je belt met een vraag ), schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je een al dan niet online een formulier invult), je ons een SMS of e-mail stuurt, je inschrijft voor een wedstrijd, elektronisch (bijvoorbeeld het uitlezen van een klantenkaart)  of mondeling (bijvoorbeeld in onze workshop of tijdens een demo of klantenbezoek).

Gegevens die onze systemen verzamelen

Wij wijzen je persoonsgegevens toe voor het gebruik van onze producten en diensten (bijvoorbeeld een klantennummer, logincode(s) en wachtwoorden). Daarnaast registreren onze systemen ook persoonsgegevens die worden gegenereerd tijdens jouw gebruik van onze website (bijvoorbeeld de chat functie, een online formulier, een bericht op onze nieuwspagina, etc.).

Gegevens die we verkrijgen van derden

Wij kopen bij gespecialiseerde data-bedrijven socio-demografische gegevens en consumenteninformatie om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op je behoeften. Via marktonderzoekbureaus ontvangen we consumentenvoorkeuren. De onderneming die uw persoonsgegevens doorgeeft is verantwoordelijk voor het hebben van de juiste wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens en voor het overdragen ervan aan ons zodat we ze kunnen gebruiken voor eigen doeleinden. Wij zien er uiteraard wel op toe dat zij, net zoals wij, de richtlijnen van de privacywetgeving respecteren.

Gegevens van niet-klanten

Via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld wedstrijden, promoties/acties, onze websites en via de aankoop van gegevens bij gespecialiseerde data-bedrijven kunnen wij persoonsgegevens verzamelen over personen die (nog) geen klant zijn. Dit doen we met de bedoeling deze personen een zo relevant mogelijk aanbod te doen van onze producten en diensten. Wij waarborgen daarbij jouw recht op informatie en dwingen dat – voor zover van toepassing – samen met jouw eventuele wettelijk vereiste toestemming contractueel af van de derde partijen die in deze context jouw gegevens (voor ons) zouden verzamelen.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Proportionele verwerking

Wij gebruiken persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; 
 • en/of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy, in het bijzonder wanneer je minderjarig bent.

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Onze verwerkingsactiviteiten

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Om je aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling nemen.
 • Om je de beste service aan te bieden en je te informeren over je gebruiksmogelijkheden.
 • Om onze diensten te optimaliseren.
 • Om onze producten te blijven verbeteren.
 • Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten.
 • Om je gepersonaliseerde reclame aan te bieden.
 • Om fraude en inbreuken te bestrijden.
 • Om eenieders veiligheid te garanderen
 • Om onze prestaties op te volgen.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen automatische besluitvorming – al dan niet op basis van profilering –waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden voor jou of waarbij zulk besluit jou in aanmerkelijke mate treft, tenzij:

 • dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van jouw overeenkomst;
 • dit door de wetgeving is toegestaan (bijvoorbeeld voor het opsporen van belastingfraude): of
 • we hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

In zo’n situaties wordt je voorafgaandelijk geïnformeerd over de totstandkoming van het geautomatiseerde besluit, dat je het recht hebt om menselijke tussenkomst te eisen en de wijze waarop je het besluit kan aanvechten.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

We werken er hard aan om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze winkel(s), op onze website als op alle andere locaties.

In het kader van ieder project dat een verwerking van persoonsgegevens beoogt, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens, waarbij jouw belangen voorop staan.

Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie.

Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.

Onze software  wordt voortdurend up-to-date gehouden. Daarnaast bieden we je enkele veiligheidsinstellingen aan die je zelf kan beheren, zoals: een paswoord, 2FA, of andere opties.

Wat zijn jouw privacy rechten?

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen.

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden.

Je hebt het recht om, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen.

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we voor de gerechtelijke autoriteiten verplicht zijn om gegevens te bewaren. Wij zullen jou daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.

Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf, of in kader van het algemeen belang. Wij zullen de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij we dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

Verkopen we jouw gegevens, of geven we dit door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder jouw toestemming en we geven ze niet door aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers,
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • Er een wettelijke verplichting is.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor ons bedrijf of een betrokken derde.
 • Je ons daar toelating voor geeft.

Je privacy rechten uitoefenen

Om je privacy-rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij je identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij jou eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart). Indien wij jou niet met zekerheid kunnen identificeren, zullen wij geen gevolg geven aan je verzoek.

Je kan je privacy-rechten kostenloos uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (1) je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (2) te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.

Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij jou een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens drie maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij jou hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties, tenzij de klant volgens aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

Onze online diensten

Als je onze websites bezoekt of onze apps gebruikt dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Je IP-adres, het type en de taal van je browser, de software, het type en het merk van apparatuur die je gebruik tijdens de verbinding met onze websites en apps, de tijd van je websitebezoek of appgebruik en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je op onze websites en apps onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies.
 • Op sommige websites vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer. Wanneer je een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij je om aanvullende informatie, zoals je bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar je profiel- of demografische gegevens, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.
 • Sommige van onze websites bevatten forums of nieuwsmodules waar je als lid vrijblijvend berichten, artikels, foto’s, video’s, reacties, likes, etc. kan plaatsen.
 • Wanneer je inlogt dan vragen we jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij identificeren dan je IP-adres en koppelen die aan je klantengegevens.
 • Indien onze website(s) gebruikmaken van je locatie, dan geven wij jou informatie hierover en de keuze om deze locatie services in of uit te schakelen.

De persoonsgegevens die wij via onze website(s) verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om onze diensten aan jou te kunnen leveren (bv het plaatsen van online bestellingen) en om met jou te communiceren (bijvoorbeeld in verband met je factuur).
 • Om statistieken op te maken en analyses uit te voeren, met als doel de kwaliteit van onze websites en van onze dienstverlening te verbeteren.
 • Om je beter en persoonlijker van dienst te zijn, bijvoorbeeld door de op onze website(s) getoonde advertenties en het aanbod van onze producten en diensten aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.
 • Om je te benaderen met aanbiedingen en informatie over andere producten of diensten.

Op de hoogte blijven van aanpassingen

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten.

Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen. Uiteraard informeren wij je voorafgaandelijk via onze website(s) of andere courante communicatiekanalen van elke significante wijziging en vragen wij, wanneer de wet dit vereist, jouw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

Je laat jouw winkelmand toch niet zomaar achter?

Geef jouw mailadres lager in en bewaar je winkelmand voor later. En wie weet, misschien mailen we een kortingsbon? :)

cookie banner afbeelding

Yummie cookies!

Deze website bevat cookies. Meer weten?